Secretaría virtual

Nesta sección incluimos en arquivos descargables (formato .pdf) os documentos máis relevantes para o presente curso. Se botas en falta algún, contacta con nós.

 

 

Ficha de inscrición (Curso 2020/21)

Esta folla cumprimentada con letra maiúscula e o máis clara posible debe entregarse no centro, no caso de alumnado de nova admisión, antes do 10 de xullo en horario de atención ao público (de 12.00 a 14.00 horas). Para o resto de alumnado recollerase en setembro. 


Xustificación de ausencias e demoras

A comunicación das faltas de asistencia a clase, demoras ou saídas nalgún momento da xornada lectiva deben ser comunicadas por escrito ante o profesorado titor. Segundo proceda, pode que sexa necesario aportar máis documentación. Lembramos que, segundo a normativa vixente, son faltas xustificables: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, siendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a examen e probas oficias ou similiares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.


Modelo de petición de titoría
Os martes, de 16:00 horas a 17:00 horas, os mestres do centro atenden entrevistas con todos os pais/nais ou representantes legais do alumnado que previamente o soliciten.


Libros de texto e material escolar (Curso 2020/21) 

Sección na que se pode consultar e descargar a lista de libros e material escolar para o curso 2020/21, agrupados por niveis educativos. Tamén ofrecemos a posibilidade de obter toda esta información agrupada nun único arquivo.


Inscrición no Plan de Alerta Escolar (Emerxencias 061)
Programa que facilita a atención inmediata e eficiente dos nenos e nenas escolarizados cunha patoloxía crónica e que poden desenvolver en calquera momento unha crise (alerxias alimentarias, crises comiciais, diabete…). Para darse de alta no programa é preciso entregar no centro o formulario de inscrición xunto cun informe médico no que se especifique o diagnóstico e as recomendacións asistenciais.


Ficha de inscrición en servizos complementarios (atención matinal e comedor)

Formulario para solicitar o servizo de acollida matinal ou comedor no caso de que se vaia precisar con regularidade. Tamén inclúe a posibilidade de indicar os datos para a domiciliación bancaria do pagamento. No caso de intolerancias alimentarias é preciso presentar informe médico, segundo a normativa vixente. 

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Existen dúas opcións para tramitar esta solicitude:

Solicitude telemática Solicitude presencial: Anexos I e II. 

Para a presentación telemática poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e CHAVE365. A solicitude presencial realizarase no centro de luns a venres, de 9 a 14 horas. Antes de acudir é imprescindible chamar por teléfono para establecer unha cita.