Secretaría virtual

Nesta sección incluimos en arquivos descargables (formato .pdf) os documentos máis relevantes para o presente curso. Se botas en falta algún, contacta con nós.

Xustificación de ausencias e demoras
A comunicación das faltas de asistencia a clase, demoras ou saídas nalgún momento da xornada lectiva deben ser comunicadas por escrito ante o profesorado titor. Segundo proceda, pode que sexa necesario aportar máis documentación. Lembramos que, segundo a normativa vixente, son faltas xustificables: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, siendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a examen e probas oficias ou similiares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.


Modelo de petición de titoría
Os martes, de 16:00 horas a 17:00 horas, os mestres do centro atenden entrevistas con todos os pais/nais ou representantes legais do alumnado que previamente o soliciten.


Libros de texto e materiais (Curso 2018/19)
Neste documento incluimos todos os libros e recursos que serán empregados durante o presente curso en educación infantil e primaria.


Inscrición no Plan de Alerta Escolar (Emerxencias 061)
Programa que facilita a atención inmediata e eficiente dos nenos e nenas escolarizados cunha patoloxía crónica e que poden desenvolver en calquera momento unha crise (alerxias alimentarias, crises comiciais, diabete…). Para darse de alta no programa é preciso entregar no centro o formulario de inscrición xunto cun informe médico no que se especifique o diagnóstico e as recomendacións asistenciais.


Ficha de inscrición e pagamento do servizo de comedor Ficha de inscrición e pagamento do servizo de atención matinal

Axenda para as familias (Curso 2018/19)
Documento o que contén toda a información relevante para o desenvolvemento do curso.