Información xeral COVID-19

Membros do Equipo Covid

Membro 1: María José Graña Coello (directora)

Suplente 1: Nuria Airas González (xefa de estudos)


Membro 2: Cristina Rodríguez Babarro (coordinadora de infantil)

Suplente 2: Victoria Fernández Campo (mestra de infantil)


Membro 3: David Feijoo Fernández (mestre de primaria)

Suplente 3: Javier Fernández Quintas (mestre de primaria)


Centro de saúde de referencia

Centro de Saúde da Cuña

Rúa Doutor Peña Rey, 2 B (32005, Ourense)

Alumnado por nivel educativo e profesorado adscrito

3 anos (4º infantil): Alumnado: 22. Profesorado: 5

4 anos (5º infantil): Alumnado: 24. Profesorado: 5

5 anos (6º infantil): Alumnado: 23. Profesorado: 5

1º primaria: Alumnado: 22. Profesorado: 7

2º primaria: Alumnado: 23. Profesorado: 5

3º primaria: Alumnado: 26. Profesorado: 6

4º primaria: Alumnado: 25. Profesorado: 7

5º primaria: Alumnado: 26. Profesorado: 6

6º primaria: Alumnado: 25. Profesorado: 6

Medidas específicas para os grupos estables de convivencia:

  • Uso obrigatorio da máscara.
  • O alumnado non compartirá material de uso propio co resto do alumnado do grupo Cando sexa necesario empregar material común, terá que ser desinfectado unha vez finalice o seu emprego.
  • Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula.
  • Antes do uso do encerado dixital procederase a desinfección das mans.
  • Para o uso do encerado tradicional o alumnado contará con xiz de uso persoal.
  • A disposición do alumnado na aula seguirá o modelo dos anexos.

Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e alumnado

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19.