Horarios: entradas, saídas e recreosTanto o alumnado de infantil como o de primaria empregará as rutas de entrada e saída que utiliza para as entradas e saídas do colexio, é importantísimo que se respecten os horarios. Crearanse zonas diferenciadas en cada patio que garantan que cada nivel poda ter un espazo de recreo no que se respecte a distancia social. Cando as condicións meteorolóxicas impidan saír ao patio o alumnado permanecerá nas aulas coas ventás abertas.